Tel/Fax 93 217 21 15 - fucapneumo@gmail.com

Presentació

Passat i present

Des de la seva constitució, la FUCAP ha col·laborat amb els diversos aspectes assistencials, docents i de recerca en el camp de les malalties respiratòries.  S'han distribuït, en la convocatòria anual de beques, més de 2.591.000 euros per a projectes de recerca, i estades curtes de formació a centres de reconegut prestigi. La Fundació dóna suport a metges i serveis en la gestió administrativa en la contractació de personal i, en general, en la canalització de recursos obtinguts dels projectes d'investigació o de donacions. D’aquesta manera proporciona als professionals la cobertura fiscal i comptable que els és necessària.

 

Organització i recursos

La FUCAP compta amb un Patronat constituït per personalitats ciutadanes, empresaris els quals, majoritàriament, pertanyen a la indústria farmacèutica, metges especialistes en pneumologia i persones no vinculades directament amb la medicina que estan, però, sensibilitzades amb el seu progrés. El Patronat celebra dues sessions anuals.

Existeix una Comissió Delegada del Patronat, que s'encarrega de prendre les decisions necessàries per al bon funcionament de l'entitat, de forma àgil i operativa.

Així mateix, per als tribunals que atorguen els premis i ajuts es compta amb pneumòlegs de reconegut prestigi dels diferents centres de Catalunya.

Els fons econòmics provenen majoritàriament de les aportacions d'institucions i de particulars interessats en promoure l'avenç del coneixement en el camp de la patologia respiratòria. En els darrers anys s'ha ampliat progressivament la quantitat anual destinada a beques i ajuts, que en el 2017 va pujar, en total, a 142.000 euros.

L’entrega de les beques, per part de diversos promotors, es realitza en el decurs del sopar de gala del Congrés Català (Diada Pneumològica) de la Societat Catalana de Pneumologia.

La seu de la FUCAP està situada al carrer Balmes, on es disposa d'una secretaria permanent.

 

Objectius i futur

La FUCAP pretén continuar amb el seu paper de facilitar el contacte entre professionals i patrocinadors, tot cercant nous recursos i posant-los a disposició dels especialistes.

Els especialistes en patologia respiratòria constitueixen la principal font de propostes de noves iniciatives, com a experts en l'estat del coneixement i les possibilitats d'evolució.

 

 

AMUNT